Obec Stražisko

MŠ Stražisko Kriteria 23016-2017

ZŘIZOVATEL: OBEC STRAŽISKO

PROVOZOVATEL ČINNOSTI: MATEŘSKÁ ŠKOLA STRAŽISKO, příspěvková organizace

Adresa: Stražisko čp. 25, 798 44, Stražisko, okr. Prostějov

Kritéria pro příjímání dětí do mateřské školy Stražisko platná pro školní rok 2016/2017

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Omezená kapacita Mateřské školy Stražisko neumožňuje přijmout všechny přihlášené děti ve věku 3 až 6 let. Tato kritéria podrobněji upravují postup přijímání dětí podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

2. Ředitelka mateřské školy bez dalšího hodnocení podle těchto kritérií rozhodne podle § 34 odst.

4 školského zákona o přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

které mají trvalý pobyt na území obce Stražisko. Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující tyto podmínky, informuje ředitelka mateřské školy zřizovatele (radu obce), aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné mateřské škole, a odmítne ostatní přihlášené děti z důvodu nedostatečné kapacity.

3. Posuzování žádostí podle těchto kritérií a vydání konečného rozhodnutí přísluší ředitelce školy. Před jeho písemným vydáním seznámí ředitelka se svým postupem komisi, do níž je zřizovatelem zvolen jeden zástupce obce.

4. Při uvolnění místa v průběhu roku jsou přednostně přijímány děti předškolního věku s pozdějším podáním žádosti a nejlépe hodnocené děti, které byly odmítnuty z důvodu nedostatečné kapacity.

Článek 2

Nepřijetí dětí z jiných než kapacitních důvodů

1. Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost,

b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

2. Děti uvedené v odstavci 1 nejsou dále hodnoceny podle těchto kritérií.

3. Důvodem pro nepřijetí dítěte bez dalšího posuzování je uvedení nepravdivého údaje, nebo

prohlášení ke kterémukoliv z hodnotících kritérií.

Článek 3

Kritéria pro přijímání dětí

1. Pro posuzování žádostí se používají tato kritéria:

a) věk dítěte,

c) trvalý pobyt na území obce Stražisko,

d) sourozenec dítěte

c) předpokládané dny docházky a délka pobytu,

d) zaměstnání rodičů

e) doplňková kritéria.

2. Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti v pořadí podle počtu dosažených bodů až do vyčerpání kapacity zbývající po přijetí dětí podle článku 1 odstavce 2.

V případě rovnosti bodů mezi více dětmi, než odpovídá počtu zbývajících míst, navrhne hodnotící komise přijetí nejstarších dětí. Hodnotící komise může v tomto případě rovněž přihlédnout

k objektivním důvodům hodným zvláštního zřetele, které nezohledňuje bodovací systém. Takovéto rozhodnutí musí podrobně zdůvodnit.

Článek 4

Věk dítěte

§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Za věk dítěte se přidělují body takto:

a) 2,5 až 3,5 roku 5 bodů,

b) 3,5 až 4,5 roku 6 bodů,

c) 4,5 až 5 roků 7 bodů,

d) děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (6 let) a děti s odkladem povinné školní docházky (6-7 let) 10 bodů, (§ 34 odst. 4 školského zákona)

Článek 5

Trvalý pobyt na území obce Stražisko

1. Trvalý pobyt dítěte ke dni podání přihlášky se dokládá čestným prohlášením zákonného zástupce.

V případě pochybností o trvalém pobytu dítěte si ředitelka mateřské školy vyžádá od zákonného zástupce potvrzení o trvalém pobytu z evidence obyvatel. Trvalý pobyt rodičů ke dni podání přihlášky se dokládá předložením občanských průkazů. Změnu trvalého pobytu dítěte nebo rodiče po podání přihlášky je zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce mateřské školy do 8 dnů.

2. Za trvalý pobyt na území obce Stražisko se přidělují body takto:

a) dítě nemá trvalý pobyt - 0 bodů,

b) trvalý pobyt má pouze dítě, ne jeho zákonní zástupci - 2 body,

c) trvalý pobyt má dítě a jeden rodič - 6 bodů,

d) trvalý pobyt má dítě a oba rodiče – 9 bodů.

pozn. : Trvalým pobytem nemusí být místo, kde se osoba dlouhodobě zdržuje, ale jde o údaj v evidenci obyvatel vedené podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Článek 6

Sourozenec dítěte

Děti, jenž mají v MŠ již sourozence- 8 bodů

Článek 7

Předpokládané dny docházky a délka pobytu

1. Kritérium se hodnotí podle údajů uvedených v přihlášce.

2. Za předpokládané dny docházky a délku pobytu se přidělují body takto:

a) celodenní docházka 4 body,

b) zkrácená docházka 2 body

Článek 8

Zaměstnání rodičů

1. Zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost rodičů ke dni podání přihlášky se dokládá čestným prohlášením. Předjednané zaměstnání rodiče od zahájení školního roku se dokládá dohodou s budoucím zaměstnavatelem. Zahájení samostatné výdělečné činnosti k začátku školního roku

se dokládá čestným prohlášením.

2. V případě, kdy rodiče uplatňují body za zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost

až od zahájení školního roku, jsou povinni doložit do 1 měsíce od začátku školního roku nástup

do zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti.

3. Zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost rodiče-samoživitele je rovnocenné

se zaměstnáním nebo samostatnou výdělečnou činností obou rodičů.

4. Za zaměstnání obou rodičů nebo samoživitele se přidělují body takto:

a) rodiče jsou nebo budou zaměstnáni - 2 body,

b) rodiče nejsou zaměstnáni – 0 bodů

Článek 9

Doplňková kritéria

1. Dítěti žijícímu v neúplné rodině (v rodině samoživitele) se přidělí 4 body. Za samoživitele

se považuje rodič, který nežije s nikým výdělečně činným ve společné domácnosti a plně hradí náklady spojené s provozem této domácnosti. V tomto případě se v článku 5 nezohledňuje trvalý pobyt druhého rodiče na území obce Stražisko. Úplnost rodiny se uvádí v přihlášce, samoživitel dokládá tuto skutečnost čestným prohlášením.

2. Dítěti rodiče, který po zahájení školního roku bude nadále pobírat mateřskou nebo rodičovskou dovolenou za jiné dítě, se odečtou 2 body.

3. Dítěti – sourozenci dříve přijatého dítěte, které bude do mateřské školy docházet i v dalším školním roce, a sourozenci dítěte předškolního věku, které žádá o přijetí současně, se přidělí 1 bod.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. Podle těchto kritérií se postupuje při přijímání dětí na školní rok 2016/2017.

2. Tato kritéria zveřejní ředitelka mateřské školy na vhodném místě v mateřské škole.

Vydáno ve Stražisku dne 4.1. 2016 Mgr. Eva Výmolová

Platnost do odvolání Zástupce statutárního orgánuZpět na seznam textů »
Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2019, vytvořeno v systému Obecní Web 2 pro Obec Stražisko, Administrace