Obec Stražisko
DOC

Veřejné zasedání ZO Stražisko

Vyvěšeno: 13.9.2016
Sňato: (nezadáno)
Popis: Obec Stražisko
Zastupitelstvo obce Stražisko
Zápis č.14/2016 ze zasedání Zastupitelstvo obce Stražisko, konaného dne 5.9.2016, od 19.00 hod.
Program: 1. Zahájení
2. Prodej obecního majetku
3. Dotační titul protipovodňové opatření obce Stražisko
4. Výměna pozemků s ing. Benýškem
5.Sezona koupaliště (KV,FV)
6.Různé
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Stražisko (dále též jako ,, zastupitelstvo‘‘), bylo zahájeno v 19.00 hod.
starostou obce p. Jaroslavem Krönerem (dále jako ,,předsedající‘‘).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst.1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Stražisko zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 26.8.2016 do 5.9.2016. Současně byla zveřejněna elektronicky na stránkách obce.
Předsedající schůze dále z prezentační listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jarmilu Stojanovou a p. Kateřinu Singrovou a zapisovatelkou p. Dagmar Komárkovou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Stražisko určuje ověřovateli zápisu p. Jarmilu Stojanovou a p. Kateřinu Singrovou a zapisovatelkou zápisu p. Dagmar Komárkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Zastupitelé jednohlasně schválili program zasedání.

Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce Stražisko schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.


2. Prodej obecního majetku.
Byl vyhlášen záměr na prodej obecního majetku, týkající se předzahrádek ve „dvoře“. Tento záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce i na elektronické desce obce. Někteří občané mají zájem o odkup předzahrádek. Jedná se o občany, žijící ve „dvoře“-p. Kalvodu, p.Černou a p. Nádvorníkovou. Tito občané si sami na vlastní náklady vyřídí veškeré písemnosti, týkající se odkupu. Odkup bude za cenu v místě obvyklou a to za 50,-Kč/m2.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce hlasovalo o prodeji předzahrádek ve „dvoře“ za cenu v místě obvyklou
50,-Kč/m2 těmto občanům:p. Bášové Pavle, p. Černé Ivetě a p. Nádvorníkové Magdě.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Dále byla projednávána kupní smlouva mezi Lesy ČR a obcí Stražisko na prodej pozemků navzájem.
Lesy chtějí odkoupit od obce 104 m2 za 1 600,-Kč a obci prodat tzv.Koupelky v celkové hodnotě 57 529,-Kč. Starosta ještě osloví Lesy ČR, zda by se nedal vypustit odstavec o bezesmluvním užívání, aby se nemusel platit nájem 3 roky pozpátku.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce hlasovalo o prodeji obecních pozemků Lesům ČR a o odkupu pozemků od Lesů
ČR.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.

3.Dotační titul protipovodňové opatření obce Stražisko
Předsedající seznámil přítomné s tím, že dotace na protipovodňové opatření bude. Bude vyměněn rozhlas za bezdrátový, nová požární siréna a nová měřidla na Romži.
4. Výměna pozemků s ing. Benýškem.
Předsedající seznámil přítomné o jednání s ing. Benýškem, který nabídl vyměnit své pozemky, kopec pod kostelem za naše s doplatkem 1.000.000 Kč, s možností na splátky a dále pacht na pozemek pod zastávkou v Malenách ve výši daně z nemovitosti za daný pozemek ročně. Zástupci obce se poradí s právním odborem Ministerstva vnitra, než by obec přistoupila na tuto nabídku.

5.Sezona koupaliště (zpráva FV+KV).
V letošním roce se nejvíc staral o koupaliště pan Jan Lukáš, kterému starosta poděkoval. Pan Lukáš oznámil, že od pondělí 5.9.2016 je koupaliště již oficiálně uzavřeno. Díky tomu, jaké bylo v letošním létě počasí, byla sezona oproti loňské (kdy byly extrémní vedra) co se týká tržeb poloviční. Tržby ze vstupného a Bistra činily celkově cca 1 308 728,-Kč. Koupaliště navštívilo 12 882 návštěvníků. Na koupališti ještě zůstalo minimum zboží. Na konci sezony po inventuře bylo zjištěno manko 4 tis. Kč.
Pan Ing. Ladislav Pejř za kontrolní výbor seznámil všechny přítomné s tím, že všichni brigádníci na koupališti měli řádně sepsané dohody o provedení práce a o hmotné odpovědnosti. Byla vedena kniha docházky. Kniha úrazů byla rovněž řádně vedena. Byly prováděny pravidelné inventury při předávání směn. Proběhlo 11 inventur, uzávěrky prováděly vedoucí směn. Otevírací a zavírací doba byla dodržována. Kontrolou bylo zjištěno, že by byly potřeba do příště koupit nové friťáky Bylo by potřeba provést úpravu povrchu hřiště a výměna sítě. Ze stran návštěvníků byly časté požadavky na vaření kávy, jelikož v letošním roce byl na koupališti pořízen automat na kávu.6.Různé:
-Starosta informoval o možnosti získání dotace na příští rok za pomoci Regionu Haná (90%) v několika programech na vybudování cyklostezky, která by vedla přes Stražisko do Malen. Na tuto akci bude potřeba zhotovit dokumentaci- cenová nabídka na zhotovení dokumentace je 115.tis. Kč vč.DPH.
- Starosta informoval všechny přítomné o demolici mlýna-stále pokračuje. V měsíci září bude provádět HZS Prostějov v rámci výcviku. Povolení na provedení demolice je v pořádku.
- Starosta znovu otevřel téma studny na Horním Růžově. Doposud se o ni starala a platila za ni poplatky obec. V současné době, kdy mají občané možnost se připojit na veřejný vodovod, již obec
Nepovažuje za nutné za studnu dál platit. Občané Horního Růžova s tímto stanoviskem byly obeznámeni a budou se o tuto studnu, pokud ji budou chtít i nadále zachovat starat sami.
- Starosta informoval o nutnosti vytvoření projektu na kanalizaci v obci. Bude se muset nechat vypracovat projekt, je potřeba poptat se po okolních obcích, kde již kanalizaci mají, kdo jim projekt dělal a kolik to stálo .Provést průzkum trhu na zhotovení projektu včetně stavebního povolení na kanalizaci a ČOV.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce hlasovalo o pověření starosty na poptávku cenové nabídky zhotovení projektu na kanalizaci v obci.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Při přípravě rozpočtu na rok 2017 se tato částka musí do něj zahrnout.
- Starosta informoval všechny o tom, že dne 25. 7. 2016 přijeli na obecní úřad 2 pracovníci ČIŽP za účelem prověření anonymního podnětu, že se bourá objekt mlýna a při této demolici se špatně nakládá s odpady a že recyklát, který se navezl po obci na cesty (lokalita Luka a Maleny) pochází z bouračky. Kontrola zjistila, že je všechno v pořádku. Na bourání byl řádně vypracován demoliční výměr a recyklát na cesty byl zakoupen přes obecní úřad v Přemyslovicích, na který je faktura.
Dne 26. 8. 2016 přijeli kontroloři znovu, tentokrát na anonymní udání týkající se černé skládky za obcí směrem na Ptenský Dvorek a na vyvážení fekálií. Chtěli předložit veškeré doklady za poslední 2 roky ohledně vývozu fekálií, komu se vyváží a jaké množství a jak se to likviduje a chtěli vědět, zda pozemek, na který se ukládala výkopová zemina patří obci. Rovněž je zajímalo, jak se zlikvidoval materiál ze střechy na koupališti, která se již dříve opravovala. Opravu prováděla firma z Olomouce a ta si odpady, které opravou vznikly zlikvidovala sama. Pan Doseděl Petr požaduje kontaktovat firmu, která opravu střechy prováděla, ať prokáže, jak byl eternit zlikvidován. Z.O. by ještě mělo zkontrolovat, zda je ve smlouvě mezi obcí a firmou ECOYSTEM uvedeno, že zajistí likvidaci stavebního odpadu při zhotovení díla. Pokud tomu tak je, tak ještě zkusit poslat ČIŽP k doplnění podkladů ke kontrolám.
Pracovníci ČIŽP stanovili termín na předložení dokladů do 2. 9. 2016. Některé doklady jim byly předloženy přímo při kontrole a některé byly zaslány poštou. Starosta rozhodl, že se s okamžitou platností přestane v obci vyvážet fekál.
Pan Ing. Ladislav Pejř požaduje, aby se domluvila schůzka představitelů obce s pracovníky ČIŽP a ti, aby jako správní orgán obci poradili, jak má dále co nejlépe v této záležitosti postupovat.
- Starosta obce dal všem na vědomí, že od MÚ Konice přišla faktura za projednávání přestupků na 17 tis. Kč a týká se to převážně nepřizpůsobivých občanů z ubytovny ve Stražisku, které je majitelkou p. Skácelová Lenka z Prostějova.
- Starosta oznámil, že v týdnu od 12.9. do 16. 9. 2016 bude na trati Prostějov-Dzbel výluka.
- Starosta dal všem na vědomí, že 1. 10. 2016 bude v obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
7.Diskuse:
- Pan Petr Doseděl se ptal, co je nového ohledně vratky dotací při budování solárního ohřevu na koupališti. Starosta požádal o pomoc poslance pana Faltýnka, ale ten se doposud neozval. Petr Doseděl navrhuje znovu zkusit jednat s firmou, která akci prováděla a vzniklou škodu způsobila.
- Ing. Dvořák požaduje opravu cesty v Malenách.
- Zastupitelé se radili o znovu požádání dotace na vybudování dětského hřiště u MŠ. Starosta navrhuje počkat do jara s tím, že se budou průběžně sledovat nové dotační tituly na herní prvky pro dětské hřiště. Betonovou plochu opravit svépomocí za obecní peníze.
- Pan Popelka Zdeněk upozorňoval na vytékání vody z lesa na opravenou cestu v Zátiší.

8.Usnesení – viz zvl.list

9.Závěr

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20. 30 hod. ukončil.

Ve Stražisku 7.9.2016
Jaroslav Kröner
starosta obce
Zapisovatel: Komárková Dagmar


Ověřovatelé: p. Jarmila Stojanová
p. Kateřina SingrováVelikost souboru: 50.5 KB
Dokument Microsoft Word
DOC Tento dokument je souborem aplikace Microsoft Word ze sady Microsoft Office. Program můžete otevřít v programu Microsoft Word nebo v programu Microsoft Word Viewer.
Stáhnout Microsoft Word Viewer 2003 »
Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2019, vytvořeno v systému Obecní Web 2 pro Obec Stražisko, Administrace