Obec Stražisko
XXX

Usnesení z veřejného ZO Stražisko 5.9.2016

Vyvěšeno: 14.9.2016
Sňato: (nezadáno)
Popis: 8. Usnesení ze zasedání č.14/2016 zastupitelstva obce Stražisko,
konaného dne 5.9.2016

Zastupitelstvo obce schvalovalo:

Zastupitelstvo obce Stražisko určuje ověřovateli zápisu p.Jarmilu Stojanovoua p. Kateřinu Singrovou a zapisovatelkou zápisu p. Dagmar Komárkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Stražisko schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej předzahrádek ve dvoře p. Bášové Pavle, p. Černé Ivetě a p. Nádvorníkové Magdě za cenu v místě obvyklou za 50,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecních pozemků lesům ČR a odkup pozemku od Lesů ČR.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce schválilo pověření starosty na poptávku cenové nabídky na zhotovení projektu na kanalizaci a ČOV.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-Získání dotace na vybudování protipovodňového opatření.
-Zprávu Kontrolního a Finančního výboru, týkající se sezony 2016 na koupališti.
-Možnost získání dotace na vybudování cyklostezky vedoucí přes Stražisko.
-Závěr z provedené kontroly ČIŽP.
-Termín odvozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů-1.10.2016.
Zastupitelstvo obce ukládá:
-Poradit se s příslušným právním odborem Ministerstva vnitra ohledně výměny pozemků s Ing.Benýškem. Odpovídá: starosta
Termín:co nejdříve
Velikost souboru: 28 KB
Neznámý typ dokumentu (_doc)
XXX Popis není k dispozici
Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2019, vytvořeno v systému Obecní Web 2 pro Obec Stražisko, Administrace